REGULAMENT GIVEAWAY ORGANIZAȚIA TINERILOR MEDICI DENTIȘTI                                                                      „Dental Leaders”

 

(valabil incepând cu 27.09.2020)

 

Giveaway-ul „Dental Leaders” se va desfășura cu respectarea următorilor termeni și condiții:

 

Art. 1 - Organizatorul

 

Organizatorul: ORGANIZAȚIA TINERILOR MEDICI DENTIȘTI

 

1.1 Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții.

 

1.2 Prin participarea la acest Giveaway, se prezumă cunoașterea Regulamentului și acordul Participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

 

Art. 2 - Durata și locul de desfășurare a Giveaway-ului

 

2.1 Giveaway-ul este organizat în București, România și se desfășoară fără limitări teritoriale, pe paginile de Facebook (https://www.facebook.com/weareotmd) și Instagram (https://www.instagram.com/weareotmd/) deținute de Organizația Tinerilor Medici Dentiști.

 

2.2 Concursul începe pe data de 27.09.2020, ora 20:00, și se va desfășura până la data de 06.10.2020, oră 20:00

 

Art. 3 - Regulamentul oficial al Giveaway-ului

 

3.1 Regulamentul oficial al Giveaway-ului este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Giveaway-ului, pe pagina de internet www.otmd.org.

 

3.2 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Giveaway-ul poate fi mediatizat în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

3.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale și vor fi comunicate către public prin publicarea pe pagina de internet OTMD.

 

Art. 4 - Dreptul de participare

 

4.1 La Giveaway poate participa orice medic care își desfășoară activitatea pe teritoriul României sau orice student la Medicină Dentară dintr-unul din centrele universitare din România.

4.1.1 În cazul câștigării premiului, participanții trebuie să prezinte dovada statutului profesional

4.1.1.1 Diplomă de Licență sau Certificat de Membru în Colegiul Medicilor Stomatologi din România în cazul medicilor

4.1.1.2 Carnet de Student în cazul studenților

 

4.2 Nu pot participa membrii Consiliului Director sau ai Comitetului Directorilor de Departamente din cadrul Organizației Tinerilor Medici Dentiști.

4.2.1 În cazul în care membrii Consiliului Director sau ai Comitetului Directorilor de Departamente din cadrul Organizației Tinerilor Medici Dentiști sunt etichetați, aceștia au obligația de a contacta persoana care i-a etichetat pentru a îi comunica faptul că este necesar să eticheteze pe altcineva.

 

4.3 Persoanele care participa la Giveaway cunosc pe deplin regulile Giveaway-ului și acceptă necondiționat termenii și condițiile.

 

Art. 5 - Premiile Giveaway-ului

 

5.1 În cadrul Giveaway-ului pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 6 de mai jos, următoarele premii:

 

5.1.1 Pentru Giveaway-ul organizat pe pagina de Facebook:

  • 2 invitații Dental Leaders, una pentru persoana aleasă și una pentru persoana etichetată în comentariul ales

5.1.2 Pentru Giveaway-ul organizat pe pagina de Instagram:

  • 2 invitații Dental Leaders, una pentru persoana aleasă și una pentru persoana etichetată în comentariul ales

 

5.2 Câștigătorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiului în bani sau în alte obiecte și nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor de orice fel a premiilor.

 

Art. 6 – Mecanismul desfășurării Giveaway-ului

 

6.1 Condiții privind înscrierea valabilă la Giveaway

 

6.1.1 Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Giveaway este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

6.1.1.1 Pentru Giveaway-ul organizat pe pagina de Facebook:

(1) Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

(2) Înscrierea se va face exclusiv în perioada Concursului menționată la Art. 2.2. de mai sus;

(3) Participantul trebuie să:

(a) distribuie (share) postarea publicată de OTMD în care se anunță Giveaway-ul

(b) dea like paginii OTMD (facebook.com/weareotmd)

(c) dea like paginii Dental Leaders

(d) eticheteze 1 prieten într-un comentariu la postarea în care se anunță concursul.*

 

6.1.1.1 Pentru Giveaway-ul organizat pe pagina de Instagram:

(1) Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

(2) Înscrierea se va face exclusiv în perioada Concursului menționată la Art. 2.2. de mai sus;

(3) Participantul trebuie să:

(a) urmărească (follow) pagina @weareotmd (https://www.instagram.com/weareotmd/)

(b) distribuie (share) postarea cu concursul la story

(c) eticheteze un prieten într-un comentariu la postarea în care se anunță concursul.

 

6.1.2 Se permite adăugarea mai multor comentarii de către un singur Participant cât timp etichetează persoane diferite.

 

6.2 Condiții de participare:

Ce trebuie să facă Participantul: să respecte condițiile de la alineatul 6.1.

Respectând pașii de mai sus, Participanții vor intra automat în Giveaway.

 

Art 7. -  Modalitatea de selecție a câștigătorului

 

7.1 Câștigătorul va fi selectat în mod aleatoriu, folosind o platformă destinată acestui tip de concurs.

7.1.1 Vor fi analizate toate înscrierile, iar numele participanților care au respectat condițiile prezentului Regulament vor fi adăugate în platformă pentru a participa la extragere

 

Art 8. - Notificarea câștigătorului

 

8.1 Câștigătorul va fi contactat prin mesaj privat

8.1.1. pe Facebook  în termen de maxim 24h de la anunțarea sa pe pagina (facebook.com/weareotmd)

8.1.1. pe Instagram  în termen de maxim 24 de la anunțarea sa pe pagina (https://www.instagram.com/weareotmd/)

 

8.2 Câștigătorul nu este eligibil pentru a primi premiul în cazul în care:

(1) nu răspunde la mesajul de notificare în  24h de la transmiterea acestuia, și nici nu contactează Organizatorul în alt mod.

(2) încalcă Termenii și/sau condițiile de participare;

 

Organizatorul își rezervă dreptul unilateral de a elimina din Giveaway / descalifica un participant, dacă va constata că acesta încalcă Regulamentul.

 

Art 9. - Preluarea premiului

 

9.1 Premiul va fi trimis prin email la adresa indicată de câștigător.

9.1.1 Costurile vor fi suportate de Organizația Tinerilor Medici Dentiști.

 

Art 10. - Confidențialitatea datelor/ Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Operatorul datelor (Organizatorul) are o politică strictă în privința datelor cu caracter personal respectând dispozițiile Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și a Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, colectând și prelucrând datele cu caracter personal numai în scopul specificat la data furnizării acestora de către Participant.

 

Participanții au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (cu modificările și completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziție, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa justiției.

 

Datele oferite de Participanții la Giveaway vor fi prelucrate de către Organizator cu acordul participanților și vor putea fi folosite de către aceștia după cum urmează: pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale, pentru transmiterea premiilor și pentru urmărirea desfășurării corecte a Giveaway-ului.

 

Art 11. - Litigii

 

Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la Giveaway se vor rezolva pe cale amiabilă.